Nederland

Site Map     
Portakabin NlVolgen:
Subscribe to me on YouTube
  • 0800 3456 000Voorwaarden & Privacy

PORTAKABIN WEBSITE VOORWAARDEN

De website www.portakabin.nl van Portakabin B.V. ("Website"), is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Portakabin B.V. ("Portakabin" of "wij" of "we" of "ons"). Portakabin is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende op het adres Leeghwaterstraat 85, (3364 AE) te Sliedrecht, Nederland. Portakabin staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23033608 .

In onderstaande voorwaarden ("Voorwaarden") wordt uiteengezet hoe Portakabin de Website exploiteert. Door gebruik te maken van de Website bevestigt u deze Voorwaarden te hebben gelezen en gebonden te zijn aan en in overeenstemming te handelen met deze Voorwaarden.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, WORDT U VERZOCHT GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.

1. 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1 Auteursrecht
Het ontwerp en de inhoud van deze Website evenals alle teksten en grafische voorstellingen op de Website evenals het selecteren en inrichten daarvan vallen of onder het auteursrecht van Portakabin of onder het auteursrecht van derden-licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden.
1.2 Handelsmerken
Porta, Portakabin, Pacemaker, Pullman, Titan, Duplex, Ultima, Portakabin Interiors, Portastor, AirCare, Portaloo, Lilliput en Portakabin Lodastrut, evenals alle weergegeven logo’s die deze merken uitbeelden, zijn gedeponeerde handelsmerken van Portakabin Limited. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en symbolen waarnaar in de Website wordt verwezen, kunnen handelsmerken van derden zijn.
1.3 Verbod op gebruik van inhoud van de Website
Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Portakabin of de des-betreffende derde bent u niet gerechtigd de inhoud van de Website – met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken of onder het auteursrecht vallend materiaal zoals bedoelt in paragraaf 1.1 en 1.2 hierboven – geheel of gedeeltelijk te bewerken, reproduceren, publiceren, uploaden, openbaar maken, hergebruiken, herdistribueren, doorgeven, uitzenden, overnemen, wijzigen of opslaan (met dien verstande dat u pagina’s van de Website mag downloaden en afdrukken met het uitsluitende doel hiervan voor eigen (niet-commerciële) doeleinden kennis te nemen).

2. DISCLAIMER

2.1 Portakabin garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar is of dat deze vrij is van virussen of fouten, en hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om virussen van de Website te weren, kunnen wij geen virusvrijheid garanderen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor virussen. U wordt daarom geadviseerd alle passende voorzorgs-maatregelen te treffen alvorens informatie of beeldmateriaal van de Website te downloaden.
2.2 De Website is uitsluitend bedoeld ter informatie en wordt aangeboden op basis van de actuele situatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor (een gebrek in) de nauwkeurigheid, volledigheid, gangbaarheid of waarheid (uitgezonderd een opzettelijk onjuiste weergave van feiten) van informatie op de Website of voor het vertrouwen dat door derden in die informatie wordt gesteld.
2.3 De in de Website opgenomen informatie is niet geschreven om aan uw individuele eisen te voldoen en het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om alvorens bij ons producten of diensten te bestellen, u ervan te vergewissen dat deze geschikt zijn voor uw doel. Bestellingen zijn onderhevig aan onze algemene verkoopvoorwaarden, die op aanvraag kosteloos aan u worden toegezonden.
2.4 Alle op deze Website gegeven adviezen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. Het verdient aanbeveling niet per definitie op deze adviezen te vertrouwen of ze te gebruiken in de plaats van juridisch of ander professioneel advies betreffende uw specifieke vraag of behoeften.
2.5 Door de Website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Portakabin niet aansprakelijk is jegens u, uit welke hoofde dan ook, voor enige vorm van vermogensschade, indirecte- of gevolgschade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van gegevens, inkomsten, goodwill, verwachte besparingen, of verlies of beschadiging van gegevens of documenten van u of een derde) gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan de Website. Tevens is Portakabin niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, schending van wettelijke bepalingen of anderszins.
2.6 Portakabin tracht niet zijn aansprakelijkheid jegens u uit te sluiten of te beperken voor:
2.6.1  overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Portakabin; of
2.6.2 opzet of grove schuld door Portakabin.

3. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

3.1 Uw gebruik van websites van derden is volledig voor eigen risico. De Website bevat links, via welke u terechtkomt op andere websites, die buiten ons beheer vallen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van welke gelinkte site dan ook of voor welke in een gelinkte site opgenomen link dan ook. Links op deze Website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en de aanwezigheid van een link betekent niet dat deze betrouwbaar is of dat wij de inhoud van een website van een derde onderschrijven.
3.2 Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die gelinkt zijn met de Website of andere websites van de Portakabin Group. Wij raden u aan om de bijbehorende voorwaarden te lezen alvorens deze andere websites te gebruiken en om u met eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de gelinkte website te richten tot de provider van de desbetreffende website.
3.3 U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) links aan te brengen van uw eigen websites naar de Website (door middel van hypertext-linking, deep-linking, framing, toggling of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij geheel naar eigen goedvinden kunnen verlenen of weigeren.

4. COMMUNICATIE VIA DE WEBSITE

4.1 Voor het geval dat u in de gelegenheid wordt gesteld informatie op de Website te plaatsen of via de Website te communiceren, stemt u erin toe de Website uitsluitend te gebruiken voor rechtmatige en beschaafde doeleinden en dat u ervan zult afzien (en anderen niet zult toestaan om):
4.1.1 materiaal dat beledigend, racistisch, aanstootgevend, onfatsoenlijk, lasterend, obsceen of bedreigend is, openbaar te maken of door te geven;
4.1.2 zich uit te geven voor een bepaalde persoon of entiteit, of een onjuiste voorstelling van zaken te geven over uw relatie tot een andere persoon of entiteit;
4.1.3 uitspraken openbaar te maken of door te geven die opzettelijk onjuist of misleidend zijn;
4.1.4 materiaal openbaar te maken of door te geven dat u niet gerechtigd bent door te geven; of
4.1.5 reclame- of promotiemateriaal of andere vormen van dienstaanbieding openbaar te maken of door te geven.
4.2 U stemt erin toe Portakabin volledig en doeltreffend schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot alle kosten (inclusief kosten van rechtsbijstand), claims, aansprakelijkheid, uitgaven, schade en verlies die Portakabin oploopt als gevolg van niet-nakoming door u van de in deze paragraaf 4 opgenomen bepalingen, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op basis van een wettelijke regeling of anderszins.

5. WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE

5.1 Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te veranderen met bekendmaking van de veranderingen op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig de Voorwaarden in te zien om er zeker van te zijn van eventuele veranderingen op de hoogte te zijn. Door de Website na bekendmaking van een verandering te gebruiken, geeft u te kennen de gewijzigde Voorwaarden te accepteren.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

6.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen die in verband met deze Website ontstaan, worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam.
6.2 Het is mogelijk dat bepaalde voorschriften in deze Voorwaarden niet zijn toegestaan onder de wetgeving van het land van waaruit u de Website bezoekt. Indien een bepaling niet in rechte afdwingbaar of ongeldig is, zijn de bepalingen in paragraaf 8 van toepassing.

7. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangen alle andere door Portakabin (hetzij schriftelijk, per e-mail of mondeling) gegeven verklaringen, bevestigingen of waarborgen. Niets in deze Voorwaarden is van invloed op de aansprakelijkheid van partijen voor een opzettelijk onjuiste weergave van feiten, garanties of voorwaarden. Portakabin behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

8. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien een of meer bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig of niet in rechte afdwingbaar blijken te zijn, zijn deze niet langer van toepassing maar blijven de overige Voorwaarden onverminderd van kracht.

PORTAKABIN PRIVACY BELEID – ONZE AANPAK

Portakabin neemt de privacy van de gebruikers van haar Website serieus. Hieronder zetten wij onze privacybeleid uiteen, waarin staat op welke manier wij omgaan met alle persoongegevens die u via de Website aan ons verstrekt. Als wij besluiten tot bepaalde veranderingen van ons privacybeleid voor de Website, maken wij die veranderingen op de Website bekend, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie eventueel gebruiken en of wij deze aan derden doorgeven.

U heeft toegang tot onze homepage en kunt door onze Website browsen zonder uw persoongegevens bekend te maken, afgezien van de informatie die wordt verzameld door cookies die wij gebruiken (zie hieronder).

Door wie kunnen uw gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u daarin toestemt. Uw persoongegevens (dat wil zeggen uw naam, adres en alle andere door u aan ons verstrekte details die uitsluitsel geven over uw identiteit) kunnen zowel door ons als door andere ondernemingen binnen onze groep worden gebruikt.

Doel van verwerking

Wij (en andere ondernemingen binnen de Portakabin Group) gebruiken uw gegevens om onze relatie met u te beheren, waarbij onder meer gedacht kan worden aan het uitvoeren van door u geplaatste orders, het verwerken van alle andere transacties waartoe u opdracht heeft gegeven, u in kennis stellen van speciale aanbiedingen, het uitvoeren van product- of klantonderzoek/ontwikkeling en het verstrekken van andere marketinginformatie aan u waarvan wij denken dat u er wellicht in geïnteresseerd bent. Wanneer u helemaal geen marketinginformatie wenst te ontvangen, kunt u vragen om uw gegevens uit te sluiten van promotionele activiteiten door een e-mail te sturen naar oplossingen@portakabin.nl

Uw persoongegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties die geen deel uitmaken van de Portakabin Group.

Cookies

Wanneer u onze Website bezoekt, sturen wij eventueel een klein bestand (cookie) naar uw computer. Dit stelt ons in staat uw computer te identificeren, uw gedrag op onze Website te volgen en in kaart te brengen welke thema’s of onderdelen uw speciale belangstelling genieten, waardoor wij de effectiviteit van uw toekomstige bezoeken aan deze Website kunnen vergroten. Wij kunnen cookies gebruiken om persoongegevens te verzamelen en op te slaan en wij koppelen door cookies verzamelde informatie aan persoongegevens die u aan ons verstrekt. Buiten het gebruik van cookies onthouden wij ons van het automatisch registreren van gegevens of van het verzamelen van gegevens met uitzondering van de informatie die u specifiek aan ons verstrekt. U kunt uw computer browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar deze raakt daardoor wellicht de toegang tot bepaalde delen van deze Website kwijt.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hanteren een veiligheidsbeleid, veiligheidsregels en technische maatregelen met het doel de zich in ons beheer bevindende persoongegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, ongepast gebruik en bekendmaking, onbevoegde vernietiging of toevallig verlies. Wij kunnen de bescherming van uw persoongegevens echter niet garanderen aangezien de Website op grond van de aard van het Internet theoretisch toegankelijk is voor elke gebruiker van het world wide web. U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u persoongegevens op de Website bekendmaakt, deze door andere gebruikers kunnen worden onderschept, hetgeen kan resulteren in ongevraagde boodschappen van andere internetgebruikers.

Toegang tot uw persoongegevens

U bent gerechtigd te vragen om een kopie van de persoongegevens die Portakabin van u bewaart (in ruil voor een klein bedrag) en eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Een desbetreffend verzoek kunt u richten aan webmaster@portakabin.com

Kinderen

Wij onthouden ons van het doelgericht verzamelen van persoongegevens van kinderen zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden. Wij raden kinderen onder 18 jaar met klem aan om hun ouders of voogden te raadplegen alvorens het Internet te gebruiken, omdat in het kader van dit gebruik vaak persoongegevens worden verzameld.

Inlichtingen

Wanneer u vragen of punten van zorg heeft over onze privacy-grondslagen, neem dan contact op met webmaster@portakabin.com. Wanneer u op welk moment dan ook wenst dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens waarover wij als gevolg van uw gebruik van de Website beschikken, stuur dan een bericht naar webmaster@portakabin.com en vermeld als onderwerp ‘unsubscribe’ (registratie ongedaan maken).

Verzoeken om informatie over ons

Op al uw verzoeken om informatie zijn de voorwaarden van dit privacybeleid van toepassing.
Gratis Downloads

0800 3456 000

© Portakabin 2018   |    Portakabin BV, Leeghwaterstraat 85, 3384 AE Sliedrecht, Netherlands   |   T: 0800 3456 000